Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versioRekisterinpitäjäOsuuskunta Lilith
Y-tunnus: 10838833-5
Osoite: Kaivokatu 37 D 305, 06100 Porvoo
Puh.: +358 (0) 45 617 4114
Sähköposti: lilith@lilith.fiTietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilöTommi ViitamiesHenkilörekisterin nimiAsiakasrekisteriRekisterin sisältämät tiedotHenkilön nimi
Laskutusosoite
Puhelinnumero
SähköpostiosoiteHenkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitusHenkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen
    asiakassuhteeseen


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän kesken näiden
välisen verkkokauppatilauksen täytäntöön panemiseksi.Säännönmukaiset tietolähteetHenkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:- rekisteröidyltä itseltäänHenkilötietojen luovuttaminenHenkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n
ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen
perusteella.Henkilötietojen suojausHenkilötiedot on suojattu rekisterinpitäjän ja käsittelijöiden tietokannoissa palomuurein, salasanoin
ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.Tietojen säilytysaikaAsiakkuuden kestoProfilointiHenkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.SuoramarkkinointiHenkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.Rekisteröidyn oikeudetOikeus saada pääsy henkilötietoihinRekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, siitä käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.Oikeus tietojen oikaisemiseenRekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
toimittamalla tarvittavat lisätiedot.Oikeus tietojen poistamiseenRekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, josa. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; taib. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.Oikeus käsittelyn rajoittamiseenRekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, josa. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista; taic. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.VastustamisoikeusRekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseenRekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytössä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisilleHenkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos
katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.YhteydenototKaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen lilith@lilith.fi tai postitse osoitteeseen Kaivokatu 37 D 305, 06100 Porvoo.